INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAKŁADÓW ZWIĘKSZONEGO RYZYKA WYSTĄPIENIA POWAŻNEJ AWARII PRZEMYSŁOWEJ – POWIAT ZDUŃSKOWOLSKI

Zgodnie z art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2020 poz. 1219 z późn. zm.) oraz na podstawie § 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji wymaganych do podania do publicznej wiadomości przez właściwe organy Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U.2015.2145) przekazuję do publicznej wiadomości szczegółowe informacje dotyczące zakładów zwiększonego ryzyka powstania poważnej awarii przemysłowej.

Lp. Nazwa, siedziba, adres strony internetowej zakładu, jego numer telefonu/faksu i adres email Oznaczenie prowadzącego zakład, jego miejsce zamieszkania albo siedzibę, numer telefonu/faksu i adres e-mail. Nazwa powiatu, na terenie którego znajduje się zakład. Data przedłożenia zgłoszenia zakładu. Program Zapobiegania Awariom (PZA) Data ostatniej kontroli na terenie zakładu

Data i numer decyzji komendanta wojewódzkiego PSP wydanych na podstawie art.264d ust.1 ustawy

Data złożenia PZA Data pozytywnego zaopiniowania PZA*) Data pozytywnego zaopiniowania zmian PZA*)
1. Zakład, Rozlewnia Gazu Płynnego

98-220 Zduńska Wola

ul. Ceramiczna 2

Tel. +48 (48) 43 8232366

https://pegasgrupa.pl/

E-mail: dostawygazu@dostawygazu.pl

PEGAS GRUPA Sp. z o.o.

26-803 Promna

ul. Górna 1

Tel. +48 (48) 615 09 33

https://pegasgrupa.pl/

E-mail: dostawygazu@dostawygazu.pl

zduńskowolski 26.01.2017r. 26.01.2017r. 01.2017r. 19.12.2018r.

 

Stosownie do postanowień art. 267 ust. 1 pkt 5) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2020 poz. 1219 z późn. zm.) oraz na podstawie § 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji wymaganych do podania do publicznej wiadomości przez właściwe organy Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U.2015.2145), podaję do publicznej wiadomości informację o planowanych kontrolach zakładów zwiększonego ryzyka wystąpienia awarii przemysłowej w roku 2021:

  1. Zakład, Rozlewnia Gazu Płynnego, 98-220 Zduńska Wola, ul. Ceramiczna 2 – I kwartał 2021r.

Czynności kontrolno-rozpoznawcze przeprowadzane są na podstawie art. 23 ust. 3 pkt. 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o Państwowej Straży Pożarnej (tekst jednolity Dz. U. Nr 2020 poz. 1123) oraz art. 269 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 ze zm.).