WYKAZ DOKUMENTÓW WYMAGANYCH PRZEZ PAŃSTWOWĄ STRAŻ POŻARNĄ PODCZAS CZYNNOŚCI KONTROLNO-ROZPOZNAWCZYCH ZWIĄZANYCH Z ODDAWANIEM OBIEKTÓW DO UŻYTKOWANIA

Dokumenty podstawowe:

 1. Decyzja Starosty zatwierdzająca Projekt Budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę (w przypadku decyzji zamiennych komplet decyzji).
 2. Oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami, oraz ewentualny zakres nieistotnych odstępstw w stosunku do projektu budowlanego.
 3. Oświadczenie kierownika budowy dotyczące zastosowanych materiałach budowlanych.
 4. Oświadczenie kierownika robót dot. instalacji bądź urządzeń ppoż. zgodnie z projektami branżowymi.
 5. Projekt budowlany – architektura, zagospodarowanie terenu, branże (uzgodniony z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych – jeśli jest taki wymóg), stanowiący załącznik do wydanej decyzji pozwolenia na budowę.
 6. Projekty wykonawcze dotyczące urządzeń przeciwpożarowych (powinny być uzgodnione z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych) m. in.:
 • stałe i półstałe urządzenia gaśnicze i zabezpieczające oraz pompownie przeciwpożarowe,
 • hydranty wewnętrzne, pompownie przeciwpożarowe, instalacja wodociągowa przeciwpożarowa,
 • system oddymiania lub zabezpieczający przed zadymieniem,
 • instalacje elektryczne w zakresie przeciwpożarowego wyłącznika prądu                 i zasilania urządzeń przeciwpożarowych,
 • oświetlenie awaryjne ewakuacyjne,
 • przeciwpożarowe klapy odcinające,
 • system sygnalizacji pożarowej wraz z urządzeniami wchodzącymi w jego skład,
 • dźwiękowy system ostrzegawczy wraz z urządzeniami wchodzącymi w jego skład,
 • urządzenia zabezpieczające przed powstaniem wybuchu lub ograniczające jego skutki,
 • kurtyny dymowe,
 • dźwigi dla ekip ratowniczych,
 • drogi pożarowe.

UWAGA!!! Projekt budowlany może zawierać np. awaryjne oświetlenie ewakuacyjne w branży elektrycznej – w takiej sytuacji nie wymaga się oczywiście odrębnych projektów na te urządzenia.

 1. Oryginał dziennika budowy z wpisem o zakończeniu prac budowlanych,

Protokoły badań, przeglądów i konserwacji:

 1. Protokół dot. stanu technicznej sprawności i pomiaru oporności izolacji przewodów instalacji elektrycznej.
 2. Protokół dot. stanu technicznej sprawności i pomiaru uziemień instalacji odgromowej,
 3. Protokół dot. stanu technicznego przewodów kominowych (dymowych, spalinowych, wentylacyjnych).
 4. Protokół badań oświetlenia awaryjnego (ewakuacyjnego) – jeśli jest wymóg stosowania takiego oświetlenia.
 5. Protokół sprawdzenia stany technicznej sprawności i szczelności instalacji gazowej.
 6. Protokół badań z pomiarów ciśnienia i wydajności hydrantów przeciwpożarowych wewnętrznych i zewnętrznych.
 7. Protokół z zabezpieczenia przeciwpożarowego przejść instalacyjnych przez ściany i stropy oddzieleń przeciwpożarowych.
 8. Protokoły badań innych instalacji, o ile mają wpływ na warunki ochrony przeciwpożarowej.

Inne dokumenty:

 1. Protokoły zabezpieczenia elementów konstrukcji budynków (stalowych, drewnianych itp.).
 2. Dokument potwierdzający kwalifikacje osoby wykonującej zabezpieczenie elementów konstrukcji budynków (stalowych, drewnianych itp.).
 3. Certyfikaty zgodności, certyfikaty CNBOP w Józefowie, deklaracje zgodności, świadectwa dopuszczenia do stosowania, klasyfikacje ogniowe, atesty itp. dot. elementów zastosowanych w budynkach, mających wpływ na bezpieczeństwo pożarowe.
 4. Dokument potwierdzający kwalifikacje osoby wykonującej zabezpieczenie przejść instalacyjnych.
 5. Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego.
 6. Ocena zagrożenia wybuchem (jeśli w pomieszczeniach mogą wystąpić mieszaniny wybuchowe).

Ponadto należy zapewnić:

 1. Wyposażenie w gaśnice (prawidłowość dobrania w zależności od rodzaju materiałów palnych, odpowiednia ilość, dostępność, oznakowanie).
 2. Kompletne wyposażenie i oznakowanie hydrantów wewnętrznych.
 3. Wywieszenie w miejscach widocznych instrukcji postępowania na wypadek pożaru wraz z wykazem telefonów alarmowych.
 4. Oznakowanie dróg ewakuacyjnych, miejsc usytuowania urządzeń przeciwpożarowych, miejsc zbiórki do ewakuacji, lokalizacja kluczy do wyjść ewakuacyjnych, przeciwpożarowych zbiorników wodnych, stref zagrożenia wybuchem (o ile jest taki wymóg).

 

UWAGA

Mogą być wymagane inne dokumenty nie ujęte w powyższym wykazie z uwagi na specyfikę i przeznaczenie obiektu zgłoszonego do „odbioru”.

Jeżeli ww. dokumenty w dniu przeprowadzenia kontroli będą przygotowane i uporządkowane zgodnie z wykazem, znacznie ułatwi to i przyspieszy całe postępowanie.

 

Poniżej do pobrania: